S představiteli Evropského hospodářského a sociálního výboru jsme diskutovali nad diskriminací migrantů žijících v České republice

Sdružení pro integraci a migraci a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty bylo pozváno na diskuzi s Evropským hospodářským a sociální výborem, během které jsme prezentovali činnost našich organizací a také oblasti, ve kterých jsou migranti žijící v České republice nadále vystaveni diskriminaci.

V rámci návštěvy České republiky, kterou ve dnech 1. – 3. 10. 2021 pořádala jedna ze skupin EHSV Základní práva a právní stát, jsme byli společně s dalšími zástupci občanské společnosti pozváni zúčastnit se diskuze nad tématem diskriminace. Věnovali jsme se především tematice komerčního pojištění pro migranty, speciálně pro děti s dlouhodobým pobytem, duševnímu zdraví, genderové nerovnost nebo vytváření a posilování negativního obrazu uprchlíků a migrantů některými politickými představiteli. Zmíněny byly i problémy s nastavením a čerpáním fondů Evropské unie a také problémy, se kterými se obecně potýkají zaměstnanci neziskových organizací.

Na tomto odkazu si můžete v angličtině a ve francouzštině přečíst factsheet k problematice komerčního pojištění pro migranty a k nastavení EU fondů, stejně tak zde kazuistiky k soukromému pojištění, které jsme předložili zástupcům skupiny.

Jedním z účelů skupiny Základní práva a právní stát je poskytnout evropským organizacím občanské společnosti fórum, kde se mohou setkávat a vyměňovat si své názory na situaci v oblasti základních práv, demokracie a právního státu v členských státech. V rámci návštěvy proběhly debaty nad dalšími 4 tématy a to základní práva týkající se sociálních partnerů, svoboda sdružování a svoboda shromažďování, svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků a právní stát. 

Nejnovější aktuality

Vyzýváme Polsko, aby prokázalo solidaritu s lidmi na polsko-běloruské hranici

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Liga za ľudská práva v otevřeném dopisu žádají Polsko, aby předešlo dalším tragédiím a poskytlo pomoc, ochranu a přístup k azylovému řízení lidem, kteří na hranici uvízli.

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.

S představiteli Evropského hospodářského a sociálního výboru jsme diskutovali nad diskriminací migrantů žijících v České republice

Sdružení pro integraci a migraci a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty bylo pozváno na diskuzi s Evropským hospodářským a sociální výborem, během které jsme prezentovali činnost našich organizací a také oblasti, ve kterých jsou migranti žijící v České republice nadále vystaveni diskriminaci.

We call on Poland to show solidarity with people on Polish-Belarusian border

In an open letter, the Association for Integration and Migration (SIMI) and the Human Rights League call on Poland to prevent further tragedies and to provide assistance, protection and access to asylum procedure for people stranded at the border.