Pracovní práva

Migranti a migrantky, především na středně a nízkokvalifikovaných pracovních pozicích, často čelí diskriminaci, nízké mzdě, nejisté práci, dlouhé pracovní době, pracovním úrazům a dalšímu porušování pracovních práv.

V České republice narůstá vliv zaměstnavatelů při nastavování pravidel týkajících se pracovní migrace. Právní úprava tak významně oslabila postavení pracovních migrantů, kteří se často nemohou domoci pracovních práv, neboť jsou zcela závislí na zaměstnavateli. Prosazují se také principy cirkulární migrace, kdy migranti přicházejí na omezenou dobu a není jim umožněno se v ČR usadit ani si přivézt rodinu. Usilujeme o posílení práv zahraničních pracovníků/pracujících migrantů a nastavení takových opatření a institutů, které podporují integraci migrantů do společnosti.

Zdravotní péče

Migranti a migrantky mají dlouhodobě omezený přístup ke zdravotní péči způsobené systémovými i dílčími bariérami.

Hlavní problém je omezený přístup migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění a zneužívání této situace ze strany komerčních poskytovatelů zdravotního pojištění. Usilujeme o postupnou legislativní změnu a změnu praxe, které zlepší současnou situaci poskytování péče zranitelným skupinám migrantů jako jsou děti, těhotné ženy či senioři.

Mezinárodní závazky

V některých oblastech dochází k systémovému porušování práv migrantů - k jejich nepřípustné marginalizaci a kriminalizaci. Zpřísňování návratové a azylové legislativy navíc často nerespektuje mezinárodní závazky České republiky.

Usilujeme proto o zachování lidskoprávních standardů, které chrání základní práva migrantů a migrantek, potažmo celé společnosti. Pomocí dílčích změn v identifikovaných oblastech azylové, migrační a integrační politiky a praxe chceme přispět ke zlepšení postavení migrantek a migrantů v české společnosti.

Data v migraci

V současnosti migrační agenda nevzniká na základě přesných analýz a výzkumů, protože stát nedostatečně sbírá data o migraci, nepracuje s nimi a neposkytuje je relevantním aktérům.

Projektový tým se opírá o expertizu migračních organizací s unikátním přístupem k cílové skupině migrantů a migrantek a s odborností v téměř všech oblastech migrační politiky. Díky naší práci s daty se relevantní aktéři učí sbírat data, analyzovat a využívat je jako podklad k tvorbě politik a opatření v oblasti migrace a integrace. Věříme, že pokud více politiků či zástupců veřejné správy pracuje s daty a má reálnou představu o skutečných počtech migrantů či velikosti problému, přispějeme k vyšší efektivitě politik v oblasti integrace. Kvalitní práce s daty zároveň umožní státu zavedená opatření efektivně evaluovat.