Připravovaná novela omezuje nárok žáků s OMJ na podporu, kterou jim garantuje ŠZ (§ 16)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. Děti a žáci, kteří nerozumí vyučovacímu jazyku, do této skupiny již nebudou patřit.

Organizace Meta, Člověk v Tísni nebo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a další organizace se tak připojily ke stanovisku ČOSIV, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, k návrhům na změny a zároveň v otevřeném dopise Meta, o.p.s. upozorňuje ministra školství na negativní dopady navrhovaných změn na děti a žáky s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Kromě nároku na podporu asistentem pedagoga ztratí školy také možnost normovaného financování pedagogické intervence. V případě žáků s nedostatečnou znalostí jazyka se jedná o velmi potřebnou podporu, která umožňuje například individuální doučování slovní zásoby a obsahu z předmětů, díky čemuž se žáci mohou snadněji zapojit do výuky, rozvíjet své znalosti a dovednosti a tím i naplňovat svůj potenciál. Novela navíc znemožňuje poskytování pedagogických intervencí asistentem pedagoga, ke kterému v praxi často dochází a jeví se jako účelné.

V současné době se ve školách v celé ČR vzdělává přes 47 tisíc dětí a žáků s cizí státní příslušností, pro mnoho z nich je čeština novým jazykem a teprve se jí učí. Ve školách je také nezanedbatelné množství dětí a žáků s občanstvím ČR, pro které je čeština také druhým nebo dalším jazykem. Navrhované změny jsou pro tyto děti a žáky diskriminační, nezohledňují totiž nejlepší zájem každého z nich. Navíc jsou v rozporu se školským zákonem, mezinárodními úmluvami a i se strategickými dokumenty samotného ministerstva. Jedním z cílů Strategie 2030+ je totiž snižování nerovností ve vzdělávání. Navrhované změny ale povedou k jejich zvyšování.

Vyjádření k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – právní stanovisko

Otevřený dopis k novele – ke stažení

Nejnovější aktuality

S odvahou usilujeme o rovnoprávný přístup migrantů k očkování Covid

Usilujeme o to, aby migranti pobývající v ČR, kteří nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, měli přístup k očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brzy umožnit cizincům s vízem nad 90 dnů nebo dlouhodobým pobytem registrovat se k očkování jako samoplátci. Budeme apelovat na pojišťovny poskytující komerční pojištění, aby očkování svým pojištěncům proplatili. Dále se snažíme, aby stát zajistil přístup i migrantům v sociální nouzi či bez oprávnění. Je důležité, aby co nejvíce lidí bylo očkováno, očkování chrání celou společnost.

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

Stanovisko je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností.

Výbor pro bezpečnost doporučil ke schválení zpřísňující novelu zákona o státním občanství

19. 3. 2021 byla v bezpečnostním výboru projednána novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků.