Usilujeme o férovou migrační politiku

Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice

Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká. Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti. Hodnotově vycházíme z Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty

"Chceme podpořit uznání kulturní rozmanitosti, přispět k rozvoji kultury respektu a odpovědnosti a otevřené občanské společnosti, která zajišťuje přístup k demokratickým právům všem lidem bez rozdílu."

Jak jsme na tom nyní?

Migrační a integrační politika ČR není realizována v souladu s cíli, stanovenými v koncepčních dokumentech obecného charakteru. Nedochází k respektování práv migrantů a migrantek, nejsou transparentně stanovená pravidla. Integrační politika je centrálně řízena bez reflektování potřeb relevantních aktérů – např. zástupců samospráv, odborů. V některých oblastech dochází k systémovému porušování práv migrantů - např. oblast zdravotního pojištění, zpřísňování návratové a azylové legislativy nerespektující mezinárodní závazky ČR, omezování pracovních práv migrantů vedoucí k pracovnímu vykořisťování či jejich marginalizaci a kriminalizaci.

Příčiny problémů jsou strukturální, kdy dominantním gestorem migrační a integrační politiky je Ministerstvo vnitra, které prosazuje především sekuritizační přístup. Narůstá vliv zaměstnavatelů při nastavování pravidel týkajících se pracovní migrace.V oblasti azylu a návratové politiky jsou opakovaně předkládány návrhy směřující proti základním lidskoprávním principům, některé jsou pak rušeny až na základě judikatury ústavního soudu. Tento vývoj je umožněn xenofobními postoji veřejnosti a populismem politiků.

Co chceme?

Usilujeme o postupné zlepšování většiny aspektů migrační politiky a praxe v České republice. Je naším zájmem, prosadit řadu dílčích změn ve spolupráci s rozhodujícími aktéry migrační politiky. Tyto změny povedou ke zlepšení postavení migrantek a migrantů v české společnosti.

 • Ochrana základních práv,
 • narovnání přístupu ke zdravotnímu pojištění,
 • zlepšování postavení v oblasti pracovních práv jsou klíčové pro dosažení férové migrační politiky.

 • Součástí našich aktivit je zvyšování povědomí široké veřejnosti o tématu migrace a jejich skutečných důsledků na ekonomiku státu a českou společnost.

  Sdružení pro migraci a integraci

  Sdružení pro migraci a integraci (SIMI) je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Počátek Sdružení pro migraci a integraci spadá do roku 1992, kdy do České republiky zamířily tisíce uprchlíků z válečné Jugoslávie. Pracuje se širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí, zároveň přednášejí na základních, středních a vysokých školách po celé České republice. SIMI svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlictví, kde usiluje dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky.

  Sdružení pro migraci a integraci


  Organizace pro pomoc uprchlíkům

  Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružením. OPU již tak 29 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

  Organizace pro pomoc uprchlíkům


  Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

  Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců. Členové těchto organizací se zabývají různými aspekty života migrantů a jejich začleňování do české společnosti. V Konsorciu působí sociální pracovníci, právníci, sociologové, a další odborníci, často s vlastní migrační zkušeností. Konsorcium pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost. Velkým úkolem Konsorcia je doplňovat mediální obraz migrace o chybějící perspektivy a souvislosti pomocí statistik, analýz i příběhů jednotlivých lidí.

  Konsorcium


  Kdo za projektem stojí?

  Magda Faltová

  Magda Faltová je ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci (SIMI je nezisková organizace poskytující bezplatné poradenství migrantů v ČR). Dále je členkou správní rady evropské sítě PICUM (Platform of International Cooperation on Undocumented Migrants) a na národní úrovni předsedkyní Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, předsedkyní výkonného výboru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Je spoluautorkou podnětů, komparativních a národních zpráv v oblasti migrace, ekonomické migrace, integrace, pracovních práv migrantů, nezletilých bez doprovodu, detencí a ochrany lidských práv migrantů.

  Barbora Chrzová

  Barbora Chrzová je policy officerkou Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. Věnuje se vedení advokační a právní pracovní skupiny Konsorcia, přípravě odborných analýz a stanovisek a komunikaci priorit s politiky a dalšími aktéry. Vystudovala politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a teritoriální studia se zaměřením na Balkán a východní Evropu na Fakultě sociálních věd UK, kde dále pokračuje v doktorském studiu. Mezi další oblastí jejího zájmu patří politika paměti a identity v jihovýchodní Evropě.

  Martin Rozumek

  Martin Rozumek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2002 je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU). V letech 2001-2002 pracoval v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V letech 2005-2009 působil v advokátní kanceláři MBN. V současné době se věnuje zejména realizaci mezinárodních projektů v oblasti azylu a migrace, několik let vedl aktivity OPU v Gruzii. Je aktivní v Evropské radě pro uprchlíky a exulanty (ECRE) se sídlem v Bruselu a v rámci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.